Trò chơi ô chữ – Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

Em hãy đọc Lời Chúa ngày Lễ Chúa Hiển linh để có thể tìm ra đáp án của các ô chữ bên dưới nhé!

Phúc Âm: Mt 2, 1-12

“Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua“.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm đến Giê-rusalem. Các ông nói: “Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”. Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Ðức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: “Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Ðấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta”.

Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: “Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người”. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Ðông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và một dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.

Ðó là lời Chúa.

Đáp án: Trò chơi ô chữ – Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa

1. Viên mãn

2. Dân ngoại

3. Anh em

4. Làm nghĩa tử

5. Ápba cha ơi

6. Chúa Thánh Thần

7. Phụ nữ

8. Con

9. Quyền quý

10. Những người chăn chiên

11. Hài nhi Giêsu

12. Gia súc

13. Đức Maria

Từ khóa: Vâng Phục Ý Chúa

Ghi Nhớ: Em hãy đọc thuộc bài thơ sau đây để nhớ lại từ khóa của bài Tin Mừng nhé. Xin Mẹ Maria che chở và giữ gìn em!

Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

Mẹ là Mẹ chúng con.

Mẹ ơi, con yêu mẹ,

Con nguyện noi gương Mẹ,

Say mê nghe Lời Chúa,

Suy ngẫm và thực hành,

Để VÂNG PHỤC Ý CHÚA,

Nên nhân chứng tình yêu.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top