Trò chơi ô chữ – Lễ Chúa Ba Ngôi

Đáp án ô chữ kỳ trước: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

  1. Sống lại          

2. Lễ thăng thiên

3.  Đóng kín           

4. Cầm giữ        

5. Dũng cảm

6. Do thái                 

7. Vui mừng              

8. Thánh Thần                      

9. Bình an

Từ khóa: LỄ NGŨ TUẦN     

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top