Giáo xứ Đồn Vận

Các bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Thuộc Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Địa chỉ: Liên Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu:

Số giáo dân: 30 nhân danh

Linh mục quản xứ: Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Soái

Các bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Thuộc Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Địa chỉ: Liên Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu:

Số giáo dân: 30 nhân danh

Linh mục quản xứ: Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Soái

Các bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Post Views: 397

Các Giáo Hạt

Scroll to Top