Giáo xứ Hạ Trang

GIÁO XỨ HẠ TRANGgx ha trang Nhà thờ giáo xứ Hạ Trang

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Liêm Phong, Thanh Liêm, Hà Nam

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 2109 nhân danh

Linh mục chính xứ: Antôn Trần Công Ý

gx ha trang 1

Văn bản thành lập giáo xứ Hạ Trang ngày 01/01/1962

 * Các bài viết liên quan đến sinh hoạt giáo xứ

Miền Giáo xứ Hạ Trang- Phú Lương đón Thánh Giá Đại Hội Giới Trẻ

Giáo xứ Hạ Trang đón cha tân giám quản Giuse Vũ Hào Quang

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top