Giáo xứ Hạ Trang

GIÁO XỨ HẠ TRANGgx ha trang Nhà thờ giáo xứ Hạ Trang

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Liêm Bảo, Thanh Liêm, Hà Nam

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 2109 nhân danh

Linh mục quản xứ: Phêrô Nguyễn Văn Lanh

Linh mục phó xứ: Giuse Đỗ Văn Kiên

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Chiền

+ Giáo họ Đôn

+ Giáo họ Thượng

gx ha trang 1

Văn bản thành lập giáo xứ Hạ Trang ngày 01/01/1962

 * Các bài viết liên quan đến sinh hoạt giáo xứ

Miền Giáo xứ Hạ Trang- Phú Lương đón Thánh Giá Đại Hội Giới Trẻ

Giáo xứ Hạ Trang đón cha tân giám quản Giuse Vũ Hào Quang

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top