Lm. Giu-se Lương Văn Chính

Lm. Giu-se Lương Văn Chính

Phó xứ Thạch Bích

Sinh năm: 1984

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 11/10/2023

Đ/c: Giáo xứ Thạch Bích, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top