Lm. Giu-se Chu Mạnh Linh

Lm. Giu-se Chu Mạnh Linh

Phó xứ Đồng Bào

Sinh năm: 1987

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 03/12/2022

Đ/c: Nhà thờ Đồng Bào, Tiên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top