Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn
“Caritas gaudiam pax”
  • Sinh năm: 19/03/1921
  • Chịu chức linh mục: 03/12/1949
  • Chịu chức Giám Mục: 02/06/1963
  • Được phong Hồng Y: 30/06/1979
  • Qua đời: 18/05/1990 († 69)
  • Tổng Giám Mục hiệu tòa Aela: 05/02/1963 – 27/11/1978
  • Phó Tổng Giám Mục Hà Nội: 05/02/1963 – 27/11/1978
  • Tổng Giám Mục Hà Nội: 27/11/1978 – 18/05/1990
  • Hồng Y linh mục của nhà thờ S. Maria in Via: 30/06/1979 – 18/05/1990
  • Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: 1980 – 1990
Scroll to Top