Giáo xứ Bằng Sở

Thuộc Giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: Bằng Sở, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Phê-rô Lê Tùy

Nhà thờ tước hiệu Đền Thánh Thánh Phê-rô Lê Tùy Bằng Sở

Số giáo dân: 1.834 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Vũ Ngọc Ruẫn

Linh mục phó xứ: Gio-an Nguyễn Văn Tuyên

Linh mục phó xứ: Phao-lô Trần Văn Minh

Lịch sử hình thành Giáo xứ

Vào đầu thế kỷ XVII toàn bộ dân trong làng Bằng Sở đều theo đạo Nho và đạo Phật. Đến năm 1627 – 1628 đạo Công Giáo bắt đầu được chớm nở. Đến giữa Thế kỷ XVII (khoảng 1641 – 1650) thì gần hết làng đã theo đạo và hình thành làng Công Giáo như Giáo xứ Bằng Sở hiện nay.

Ngày 29 tháng 6 năm 2006, Đức TGM Giu-se Ngô Quang Kiệt công nhận Đền thánh Phê-rô Lê Tùy tại Bằng Sở là Trung tâm hành hương của giáo phận Hà Nội.

Ngày 29 tháng 6 năm 2014, Cha Giám đốc An-tôn Trần Quang Tiến đã khởi công xây dựng Ngôi thánh đường mới với tước hiệu Đền Thánh Thánh Phê-rô Lê Tùy Bằng Sở do Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn phê chuẩn.

Ngày 13 tháng 11 năm 2018, Đức hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ sự Thánh lễ cung hiến bàn thờ và Đền thánh thánh Phê-rô Lê Tùy Bằng Sở. Cũng chính ngày này Trung tâm hành hương Bằng Sở – Giáo họ Bằng Sở được bề trên Tổng giáo phận Hà Nội nâng lên là Giáo xứ Bằng Sở.

Lên đầu trang