Giáo xứ Bến Cuối

GIÁO XỨ BẾN CUỐI

Thuộc Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Địa chỉ: Bến Cuối, Trung Sơn, Lương Sơn, Thanh Oai, Hòa Bình

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 01 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: 

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top