Giáo xứ Thượng Trang

GIÁO XỨ THƯỢNG TRANG

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ:

Phone:

Email:

Giờ lễ: Chúa nhật – 18h30

Thành lập: 18/11/2021

Quan thầy:

Tước hiệu nhà thờ ….. hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 950 nhân danh

Linh mục chính xứ: Antôn Trần Công Ý

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Động

+ Giáo họ Chiền

Nhà thờ giáo xứ Thượng Trang
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top