Quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Tổng Giáo phận Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH

Chuẩn Y và Cho Thử Nghiệm

Nhờ Bí tích Thanh tẩy, người tín hữu được trao ba chức năng: Ngôn sứ, Tư tế và Vương đế. Nhờ đó, họ được vinh dự và có bổn phận tham gia vào việc quản trị trong Giáo hội. Công Đồng Vatican II đã khẳng định: “Nơi các cộng đoàn Giáo hội, hoạt động của giáo dân thật cần thiết, đến nỗi nếu không có hoạt động đó, chính hoạt động tông đồ của các chủ chăn thường không thể đạt được kết quả trọn vẹn”(Sắc lệnh Tông đồ giáo dân, số 10).

Theo chỉ dẫn của Giáo Luật và dựa trên nhu cầu thực tế của Tổng Giáo phận Hà Nội, Quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã được biên soạn, với ước mong thống nhất cơ cấu tổ chức Giáo xứ trong Tổng Giáo phận, xây dựng tình hiệp nhất nơi các cộng đoàn, giúp các tín hữu trưởng thành trong Đức tin và góp phần loan báo Tin Mừng của Đức Giê-su. Bản thảo của Quy Chế đã được các Linh mục trong Tổng Giáo phận đóng góp ý kiến.

Sau khi đã tham khảo ý kiến các Linh mục trong Tổng Giáo phận, tôi, quyết định cho áp dụng và thử nghiệm Quy chế này trong thời gian ba năm, từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 11 năm 2022.

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019

+Giuse Vũ Văn Thiên
Tổng Giám mục Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top