Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Thuộc Giáo hạt Chính Tòa
Địa chỉ: Số 1 Nhà thờ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
GIỜ LỄ:
+ Ngày thường – 05h30 và 18h30
+ Thứ Bảy – 5h30 và 18h00
+ Chúa Nhật – 05h00, 07h00, 08h30, 10h00 (tiếng pháp), 11h30 (Tiếng Anh), 16h00 (lễ thiếu nhi), 18h00, 20h00 (lễ giới trẻ)
Thành lập:
Quan thầy: Thánh Giu-se (19/3)
Nhà thờ tước hiệu Thánh Giu-se
Số giáo dân toàn xứ: 2.500 nhân danh
Linh mục chính xứ: An-tôn Nguyễn Văn Thắng
Linh mục phó xứ: Giu-se Trần Xuân Vị

Scroll to Top