Giáo xứ Đào Duyên

GIÁO XỨ ĐÀO DUYÊN 

Thuộc Giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: Đào Duyên, Minh Thuận, Vụ Bản, Nam Định

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Phê-rô và Phao-lô (29/6)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 2.013 nhân danh

Linh mục chính xứ: An-tôn Giu-se Phạm Văn Hưng

Linh mục phó xứ:

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Phú Lão

Giáo họ Trại Dầu

Nhà thờ Giáo xứ Đào Duyên

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Giáo xứ Đào Duyên: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho các em thiếu nhi

Giới trẻ giáo xứ Đào Duyên mừng lễ quan thầy Đa-minh

Giáo xứ Đào Duyên: Mừng lễ thánh Gioan Kim và thánh Anna

Giáo xứ Đào Duyên mừng đại lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô quan thầy

Giáo xứ Đào Duyên chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top