Giáo xứ Đào Duyên

GIÁO XỨ ĐÀO DUYÊN gx dao duyenNhà thờ giáo xứ Đào Duyên năm 2006

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: Đào Duyên, Minh Thuận, Vụ Bản, Nam Định

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Phê-rô và Phao-lô (29/6)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 1986 nhân danh

Linh mục giám quản: Phaolô Đỗ Tùng Cương

Linh mục phó xứ:

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Phú Lão

Giáo họ Trại Dầu

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt giáo xứ

Giáo xứ Đào Duyên: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho các em thiếu nhi

Giới trẻ giáo xứ Đào Duyên mừng lễ quan thầy Đa-minh

Giáo xứ Đào Duyên: Mừng lễ thánh Gioan Kim và thánh Anna

Giáo xứ Đào Duyên mừng đại lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô quan thầy

Giáo xứ Đào Duyên chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top