Lm. Giu-se Vương Văn Đủ

Phó xứ Đạo Truyền, thường trực An Tập

Sinh năm: 1984

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 03/12/2020

Đ/c: Nhà thờ An Tập, Bình Lục, Hà Nam

Lên đầu trang