Lời tổng nguyện hoặc lời nguyện nhập lễ là gì? – Giải đáp phụng vụ 16

Lời tổng nguyện là tột đỉnh và kết thúc các nghi thức mở đầu.

Lời nguyện này, tiếng Latinh là collecta, bắt nguồn từ động từ colligere, nghĩa là thu góp, được giải thích theo hai nghĩa:

Là lời tổng nguyện, vì vị chủ sự thu góp tất cả các ý nguyện của cộng đoàn và dâng lên Chúa thay mặt cộng đoàn.

Lời nguyện được đọc sau khi cộng đoàn đã tụ họp tại một địa điểm nào đó trước khi họ tiến tới nơi dâng lễ.

Được đặt vào vị trí cuối nghi thức mở đầu để dẫn nhập vào buổi lễ và dẫn nhập vào các bài đọc.

Diễn tiến bao gồm bốn chặng: mời gọi, thinh lặng, lời nguyện và kết luận (x. QCSL, số 54).

Còn tiếp

Lm. Giuse Đào Hữu Thọ

Giải đáp các câu hỏi về Thánh lễ 1

Giải đáp các câu hỏi về Thánh lễ 2

Giải đáp các câu hỏi về Thánh lễ 3

Giải đáp các câu hỏi về Thánh lễ 4

Giải đáp các câu hỏi về Thánh lễ 5

Giải đáp các câu hỏi về Thánh lễ 6

Giải đáp các câu hỏi về Thánh lễ 7

Giải đáp các câu hỏi về Thánh lễ 8

Giải đáp các câu hỏi về Thánh lễ 9

Giải đáp các câu hỏi về Thánh lễ 10

Giải đáp các câu hỏi về Thánh lễ 11

Giải đáp các câu hỏi về Thánh lễ 12

Giải đáp các câu hỏi về Thánh lễ 13

Giải đáp các câu hỏi về Thánh lễ 14

Giải đáp các câu hỏi về Thánh lễ 15

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top