Giáo xứ Đồng Chiêm

GIÁO XỨ ĐỒNG CHIÊM gx dong chiem 1Nhà thờ giáo xứ Đồng Chiêm năm 2008 

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Đồng Chiêm – An Phú – Mỹ Đức – Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Mẹ Thiên Chúa

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 4318 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Nguyễn Văn Ngọc

Linh mục phó xứ: Giuse Vũ Đình Hồi

Giáo họ trực thuộc:

+ Họ Bắc Sơn

+ Họ Phú Thanh

+ Họ Phú Cốc

gx dong chiem 2

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong Giáo xứ

Giáo xứ Đồng Chiêm chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Giáo phận

Giáo xứ Đồng Chiêm: Thánh lễ khánh thành Trung tâm mục vụ giáo xứ

Gia đình Luca khám bệnh và phát thuốc tại giáo xứ Đồng Chiêm

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top