Giáo xứ Đồng Chiêm

GIÁO XỨ ĐỒNG CHIÊM gx dong chiem 1Nhà thờ giáo xứ Đồng Chiêm năm 2008 

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Đồng Chiêm – An Phú – Mỹ Đức – Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Mẹ Thiên Chúa

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 4318 nhân danh

Linh mục quản xứ: Phêrô Nguyễn Văn Khích

Linh mục phó xứ:

Giáo họ trực thuộc:

+ Họ Bắc Sơn

+ Họ Phú Thanh

+ Họ Phú Cốc

gx dong chiem 2

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong Giáo xứ

Giáo xứ Đồng Chiêm chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Giáo phận

Giáo xứ Đồng Chiêm: Thánh lễ khánh thành Trung tâm mục vụ giáo xứ

Gia đình Luca khám bệnh và phát thuốc tại giáo xứ Đồng Chiêm

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top