Giáo xứ Ngọc Thị

GIÁO XỨ NGỌC THỊ

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: 8-12-1961

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 690 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Trần Mạnh Phong

Nhà thờ giáo xứ Ngọc Thị

don lap xu

Văn bản thành lập giáo xứ Ngọc Thị ngày 08/12/1961

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Giáo xứ Ngọc Thị mừng lễ quan thầy Đức Mẹ Sầu Bi

Giáo xứ Ngọc Thị: 11 em được Xưng tội Rước lễ lần đầu

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top