Giáo xứ Khoan Vĩ

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Xóm 10, Thượng Vĩ, Nhân Chính, Lý nhân, Hà Nam

Thành lập: Tháng 03/1900

Quan thầy: Đức Mẹ Mân Côi (07/10)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 4.747 nhân danh 

Linh mục chính xứ: Giu-se Mai Hữu Phê

Linh mục phó xứ: An-tôn Vũ Đình Phúc

Lịch sử hình thành Giáo xứ

Ngày thành lập giáo xứ: Tháng 3 năm 1900 do cha Phê-rô Nguyễn Văn Sự.

Quan thầy giáo xứ: Lúc đầu là thánh Lu-i, nhưng đến năm 1946, Cha Nến đã xin Bề trên Giáo phận nhận Đức Mẹ Mân Côi làm thánh quan thầy.

Lịch sử ngôi thánh đường

Ngôi thánh đường được xây dựng từ năm 1900, trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, nhất là thời kỳ Pháp Thuộc. Giáo xứ đã trở thành căn cứ địa cho Pháp tấn công vì cho rằng có việt cộng ẩn chứa trong đó. Đã có rất nhiều đại bác và pháo lã vào đó nhưng không có quả nào nổ. Hiện nay dưới chân tháp vẫn còn hai quả móc chê bị câm chôn vùi ở đó. Theo như kể lại, trong thời gian Pháp tấn công vào nhà thờ, một số người lương dân nói có một bà mặc có xanh cứ đi lại trên nóc nhà thờ và dùng vạt áo để té đạn ra khỏi nhà thờ.

Cơ sở trong giáo xứ: 2 nhà giáo lý và một nhà xứ.

Scroll to Top