Giáo xứ Bình Cách

Thuộc Giáo hạt Nam Định
Địa chỉ: Nhà thờ Bình Cách, Bình Thượng, Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định
Thành lập:
Quan thầy: Thánh Giu-se
Tổng số giáo dân toàn xứ: 2.466 nhân danh
Linh mục chính xứ: Giu-se Nguyễn Văn Ban

Lịch sử hình thành Giáo xứ

Năm 1790 cả khu này có khoảng 100 gia đình di cư từ các nơi khác đến, trong đó khoảng 25% theo Công giáo. Khi đó giáo họ Bình Cách thuộc xứ Lãng Vân. Năm 1885 có khoảng 200 nhân danh và làm được một nhà nguyện lập dạ. Linh mục từ xứ Lãng Vân tới dâng lễ.

Năm 1894 địa phận Sở Kiện cho cha Phao-lô Uyên về đóng xứ và tách ra lập thành xứ Bình Cách. Cha Uyên đã mua ở Lường một ngôi nhà lim và dựng tại khu đất nhà thờ hiện nay. Cha đặt quan thầy giáo xứ là thánh Giu-se. Năm 1912 Cha Uyên qua đời.

Từ 1912 đến 1917 cha Phê-rô kiện về coi sóc.

Năm 1917 cha Phê-rô Liêm về coi sóc và khởi công xây nhà thờ hiện nay từ năm 1921, nhưng chưa xây tháp. Ngôi nhà lim bán cho Bói Kênh (nay vẫn còn).

Năm 1936 cha Phan-xi-cô Trần Đắc Bằng về coi sóc và ngài tiếp tục xây tháp cho đến năm 1940 thì hoàn thành. Năm 1952 Cha đi vào Nam. Từ 1952 Cha già Hán về coi sóc. Đến 1955 Cha bị du kích bắt đem đi.

Từ 1955 giáo xứ không có linh mục về ở. Địa phận đặt Cha Bùi Ngọc Liêm quản xứ. Từ năm 1985 thì Cha không được về dâng lễ ở giáo xứ do chính quyền khó khăn. Giáo dân đi dự lễ tại xứ Tâng cách 7km.

Lên đầu trang