Trong tâm tình của tháng 10 – Tháng Mân Côi, Ban Thánh nhạc Tổng Giáo phận Hà Nội xin được giới thiệu các bài thánh ca tôn vinh Đức Mẹ của Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn. Tư liệu này được trích từ cuốn sách “Thánh ca – IV” được xuất bản năm 1986 của Đức Hồng Y Giuse Maria.

Bài hát cộng đồng

những hướng dẫn khác

Nhạc Lý

nhạc kèn

Tài liệu tham khảo

giới thiệu bài hát mới

giải nghĩa thánh vịnh

Scroll to Top