Ngày 14/8: Lễ vọng Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời

Bậc lễ: Trọng

Màu phụng vụ: Trắng

Lịch sử ngày lễ: Lễ Đức Mẹ Lên Trời 15/8

Nghe MP3

Ca nhập lễ

Lạy Đức Maria, mọi người tôn vinh Mẹ là đấng hôm nay được nhắc lên trên các Thiên Thần, và khải hoàn với Chúa Kitô đến muôn đời.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã đoái thương nhìn đến tôi tớ khiêm nhường của Chúa là Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a, và ban ân huệ tuyệt vời là cho Người làm Mẹ của Con Một Chúa nhập thể, và hôm nay còn ân thưởng cho Người vinh phúc vô song. Phần chúng con đã được Chúa thương cứu chuộc, xin Chúa nhận lời Ðức Trinh Nữ cầu thay nguyện giúp, cho chúng con cũng được hưởng vinh quang trên trời. Chúng con cầu xin…

Hát hoặc đọc Kinh Tin Kính

Bài đọc I: 1 Sb 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2

“Mọi người cung nghinh hòm bia Thiên Chúa đến đặt giữa nhà xếp do Đavít dựng lên”.

Trích sách Sử Biên Niên quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Đavít triệu tập toàn thể dân Israel và Giêrusalem, để cung nghinh hòm bia Thiên Chúa đến nơi đã dọn sẵn. Có cả con cái Aaron và những người thuộc dòng tộc Lêvi.

Con cái Lêvi dùng đòn khiêng mà khiêng hòm bia Thiên Chúa trên vai, như Môsê đã truyền dạy theo lời Chúa phán. Đavít cũng truyền lệnh cho các trưởng tộc người Lêvi phải cắt đặt anh em mình phụ trách ca hát, với những nhạc khí, gồm đàn cầm, đàn sắt và não bạt, để trổi lên những tiếng đàn ca hân hoan. Vậy mọi người cung nghinh hòm bia Thiên Chúa đến đặt giữa nhà xếp do Đavít dựng lên: đoạn hiến dâng của lễ toàn thiêu và cầu an trước mặt Chúa. Khi vua Đavít hiến dâng của lễ toàn thiêu và cầu an xong, người nhân danh Chúa chúc lành cho dân chúng. Đó là lời Chúa.

Đáp ca: Tv 131, 6-7. 9-10. 13-14

Đáp: Lạy Chúa, xin lên đường đi tới nơi an nghỉ, Chúa và Hòm bia oai quyền của Chúa cùng đi 

Xướng: Đây là điều chúng tôi đã nghe nói tại E-phra-ta, chúng tôi đã gặp thấy nơi đồng ruộng Gia-ar. Chúng ta hãy tiến vào nhà Chúa, hãy sụp lạy trước bệ dưới chân Người. 

Xướng: Các tư tế của Ngài hãy mặc lấy lòng đạo đức, và các tín đồ của Ngài hãy mừng rỡ hân hoan. Xin vì Đavít là tôi tớ Chúa, Chúa đừng hắt hủi người được Chúa xức dầu. 

Xướng: Bởi chưng Chúa đã kén chọn Sion, đã thích lựa Sion làm nơi cư ngụ cho mình. Ngài phán: “Đây là nơi nghỉ ngơi của Ta tới muôn đời, Ta sẽ cư ngụ nơi đây, vì Ta ưa thích”. 

Bài đọc II: 1 Cr 15, 54-57

“Người đã ban cho chúng ta sự chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, khi xác hay chết này mặc lấy sự trường sinh, thì lúc ấy ứng nghiệm lời đã ghi chép rằng: “Sự chết đã tiêu tan trong chiến thắng. Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi ở đâu? Hỡi tử thần, nọc độc của ngươi ở đâu? Nọc độc của sự chết là tội, thế lực của tội là lề luật”. Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.

Alleluia: Lc 11, 28

Alleluia, alleluia! – Phúc cho những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa. – Alleluia.

Phúc âm: Lc 11, 27-28

“Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú”. Nhưng Người phán rằng: “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”.

Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Mừng lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời và tin tưởng vào lời chuyển cầu của Mẹ, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Giáo Hội, cho thế giớivà cộng đoàn chúng ta.

1. Đức Maria là khởi đầu và là hình ảnh của Giáo Hội, nơi đó Thiên Chúa đã mạc khải mầu nhiệm cứu độ. Xin cho Giáo Hội biết noi theo mẫu gương của Mẹ, để giảng dậy và làm chứng rằng, quê hương đích thực của chúng ta ở trên trời.

2. Đức Maria linh hồn và xác lên trời chỉ cho chúng ta biết đâu là cùng đích của mỗi người. Xin cho chúng ta nhận biết và noi theo sứ điệp Phục Sinh Mẹ đã thực hiện trong đời sống mình.   

3. Đức Maria linh hồn và xác lên trời là kiểu mẫu của mỗi người chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta quyết tâm thực hiện chương trình của Chúa trong cuộc sống, nhờ đó trở nên con của Người trong Chúa Giêsu.

4. Đức Maria vinh hiển cả hồn lẫn xác là hoa trái đầu tiên của ơn cứu chuộc. Xin Mẹ trợ giúp mỗi người trong cộng đoàn chúng ta khi gặp gian nan, vất vả, luôn biết can đảm chiến thắng tội lỗi và tính ích kỉ của mình.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân lành, Chúa đã muốn cứu độ hết mọi người, và nơi Đức Maria, Chúa đã chỉ cho chúng con biết quê hương đích thực của chúng con ở trên trời. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Chúa Kitô, và là mẹ của mỗi người chúng con, xin lắng nghe lời chúng con tha thiết cầu xin. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, nhân ngày mừng Thánh Mẫu Ma-ri-a lên trời, xin thương nhận của lễ chúng con dâng để tạ tội và ngợi khen Chúa. Vì lễ tế này, xin tha thứ tội lỗi chúng con và giúp chúng con hằng biết cảm tạ Chúa. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng như trong thánh lễ chính ngày.

Ca hiệp lễ

Phúc cho lòng Đức Trinh nữ Maria đã cưu mang Con Thiên Chúa Cha hằng hữu.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa là Chúa chúng con, chúng con vừa tham dự bàn tiệc thiên quốc trong ngày lễ Ðức Ma-ri-a được rước lên trời. Cúi xin Chúa mở lòng nhân hậu cứu chúng con khỏi mọi nguy hiểm đời này và đời sau. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

Đức Bà như Hòm Bia Thiên Chúa vậy – Suy niệm lễ vọng Đức Ma-ri-a hồn xác lên trời

Mẹ muốn chúng ta đạt tới cõi phúc trên trời – Lễ Vọng Đức Ma-ri-a Hồn Xác về Trời

Bài giảng Thánh lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời của Đức TGM Girelli tại La Vang

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Scroll to Top