Về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Ngày 25 tháng 10 năm 1878, Đức cha Phaolô Phanxicô Phước (Puginier) đã ra thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở và kêu gọi các con chiên giúp đỡ để hoàn thành công việc xây dựng ngôi nhà chung của Địa phận.

————————-

VỀ VIỆC XÂY DỰNG NHÀ THỜ KẺ SỞ

Giám-mục Bảo-lộc Phanchicô….

Vậy đã lâu thày ước ao làm nhà thờ rộng rãi nơi xứ nhà chung cho tiện làm các lễ phép mà có ý dâng kính Đức Bà khỏi tội tổ tông truyền. Nay đã khởi công được một năm cùng đã sắm sửa tài liệu được nhiều, độ cuối năm thì thày có ý làm phép hòn đá xây trước tiên tận dưới cùng nền. Công việc lớn lao tổn phí nhiều, thì xứ nhà chung chịu một mình không nổi, mà nhà chung đã gánh nhiều việc khác, dù có hộ vào, thì cũng có ngần. Vả lại nhà thờ này là nhà thờ chính trong địa phận, thường làm các lễ phép trọng ở đấy, như khi đấng Vítvồ truyền chức v. v., thì cả và địa phận cũng được thông công. Vì vậy các xứ, dù đã có nhà thờ riêng mặc lòng, cũng nên hộ vào việc này thì mới làm nổi được. Thày không có ý chỉ định mỗi một xứ phải giúp bao nhiêu, một có ý khuyên bảo con chiên ở khí rộng rãi tùy sức mình. Vậy đã làm thư này xin các ông tận tâm cắt nghĩa cho bổn đạo được hiểu công việc có ý làm cho sáng danh Đức Mẹ thì làm vậy; lại cắt nghĩa hai cách đã lập như sau này, để dẫn lối cho các kẻ sẵn lòng dâng của nhiều ít tùy sức.

Thứ 1. Là khuyên giáo trong các họ mà góp của ấy để giúp chung về mặt hàng xứ; song thày không muốn cho việc này ra dịp ép lòng ai, hay là cho một người nào phàn nàn, thì không cho phép bổ bán cách nào, chỉ khuyên giáo và bảo rõ mọi người được biết ai có lòng góp một hai quan hay là năm ba tiền chung làm một vuối hàng xứ thì tùy ý mình: mà ai góp chung bao nhiêu thì phải biên sổ kĩ càng từng họ; dịp tết thì sẽ đọc trong nhà thờ cho cả hàng xứ được nghe. Khi xong việc, thì cụ chính sẽ viết thư trình bản xứ mình giúp chung làm vậy là bao nhiêu.

Thứ 2. Bởi vì có kẻ khá hơn phần xác mà vừa sẵn lòng giúp riêng, vừa muốn thông công lời cầu nguyện, thì thày lại đã lập những điều sau này. Đã chia ra nhiều bậc cho tiện để dù kẻ không có phần dư dật bao nhiêu mặc lòng, thì còn được thông công việc lành này.

Điều thứ I. Khi làm nhà thờ xong rồi, thì mỗi một tháng bốn lần ngày thứ bảy cho đủ 15 năm sẽ làm một lễ nơi bàn thờ chính cầu nguyện chung cho những kẻ dâng của như sẽ chỉ sau này, từng bạc một.

Điều thứ II. Khi ngày thứ bảy hoặc ngăn trở cách nào không làm lễ ấy được thì sẽ làm dịch lên ngày khác tùy tiện.

Điều thứ III. Khi không làm được lễ ấy nơi bàn thờ chính, là bàn thờ Đức Bà, vì hoặc là phải sửa vân vân, thì sẽ làm bàn thờ tùy cũng theo ý đã chỉ.

Điều thứ IV. Sự làm lễ ấy thì không phải việc nhà chung, chỉ buộc vào nhà thờ mà thôi. Vì vậy nếu trong 15 năm đã chỉ định, hoặc chẳng may vì lẽ nào không còn làm lễ được trong nhà thờ ấy, thì nhà chung không làm lễ bù lại được kẻo thêm nặng quá. Có ý định trước làm vậy cho chắc hơn, song le thày tin thật không phải lo điều ấy làm chi.

Điều thứ V. Mỗi một năm một lần lễ các thánh đoạn thì sẽ làm một lễ mồ về bậc nhi cầu nguvện chung cho những kẻ đã công đức riêng từ ba mươi quan trở lên.

Điều thứ VI. Khi nhà thờ xong mà đã làm được các lễ phép ở đấy, thì kinh tối đoạn sẽ đọc một kinh Thiên Chúa một kinh Ave cầu nguyện cho những kẻ có công làm phúc trong nhà thờ ấy. Sẽ đọc kinh ấy đủ 15 năm.

Điều thứ VII. Ai dâng từ 50 quan trở lên cho đến 1000 quan thì sẽ khắc tên vào bia từng bậc, mà những bia ấy từ kẻ dâng 100 trở lên thì sẽ để trong nhà thờ, kẻ dâng nhiều thì sẽ để bia gần bàn thờ chính Đức Bà; còn bia những kẻ dâng từ 80 quan hay là 50 quan thì sẽ để trong nhà mặc áo có ý lưu truyền cho về sau được biết tên kẻ có công trong việc làm nhà thờ Đức Bà. Đây chia ra từng bậc những người giúp làm nhà thờ là thể nào.

Bậc nhất. Ai dâng một 1000 quan tiền thì kể là có công trọng hơn cả, mỗi một tháng bốn lần sẽ được thông công lễ bàn thờ như đã nói trên này.

Bậc nhì. Ai dâng 500 quan thì có công bậc nhì, mỗi một tháng ba lần sẽ được thông công lễ bàn thờ làm chung v. v.

Bậc ba. Ai dâng 300 quan thì có công bậc ba, mỗi một tháng hai lần sẽ được thông công lễ bàn thờ làm chung v. v.

Bậc tư. Ai dâng 200 quan thì cũng có công, mỗi một năm 18 lần, là hai tháng ba lần, sẽ được thông công lễ bàn thờ làm chung v.v.

Bậc năm. Ai dâng một 100 quan thì cũng kể là có công, mỗi một tháng một lần sẽ được thông công lễ bàn thờ làm chung v.v.

Bậc sáu. Ai dâng 80 quan thì mỗi một năm 10 lần sẽ được thông công lễ bàn thờ làm chung v.v.

Bậc bảy. Ai dâng 50 quan thì mỗi một năm 7 lần sẽ được thông công lễ bàn thờ làm chung v.v.

Bậc tám. Ai dâng 30 quan thì sẽ được thông công lễ bàn thờ làm chung mỗi một năm 5 lần v.v.

Bậc chín. Ai dâng 20 quan thì sẽ được thông công lễ bàn thờ làm chung mỗi một năm 4 lần v.v.

Bậc mười. Ai dâng 10 quan thì sẽ được thông công lễ bàn thờ làm chung mỗi một năm 2 lần v.v.

Bậc mười một. Ai dâng 5 quan thì sẽ được thông công lễ bàn thờ làm chung mỗi một năm 1 lần v.v.

Bậc mười hai. Ai dâng 3 quan trở xuống thì sẽ được thông công lời cầu nguyện hằng ngày mà thôi, cũng đủ 15 năm.

Ai sẵn lòng thông công về bậc nào đã kể trên này, thí dụ như về bậc kẻ dâng 100, mà hoặc không liệu được ngay trong một năm, thì cho nộp làm hai kì, là năm trước một nửa, còn một nửa sẽ nộp về năm sau thì cũng được.

Ai dâng của về bậc nào mà khi mình còn sống hoặc muốn nhường cho kẻ đã qua đời phần thông công các lễ cùng lời cầu nguyện đã chỉ định, còn hoặc khi mình chết trong vòng 15 năm ấy sẽ giữ phần thông công ấy cho mình, thì cũng được; song phải trình cho rành vì là sự can hệ.

Bảo-lộc Phanchicô Phước Vítvồ Ký.

Ninh Phú, ngày 25 tháng October 1878.

Việc cầu nguyện theo ý nói trong thư này thì nhà chung đã liệu xong, mà từ tháng Januariô 1898 đã hết hạn rồi.

Phêrô Maria Đông ký.

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Scroll to Top