Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Trong thông cáo ra ngày 18/11/1967, Đức Tổng Giám mục ước mong các giáo hữu năng đọc, đọc luôn luôn và ngẫm nghĩ kinh Lạy Cha và kinh Tin kính, dù khi không được lĩnh ơn đại xá “Ra vào”.

————————————–

logo duc hy khue

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

THÔNG CÁO CỦA TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

THÔNG CÁO VỀ LỊCH NĂM 1968 – Số 5/1967

Thưa các Cha,

Xem Ordo năm 1968, thì thấy những kinh phải đọc để lĩnh ơn đại xá “Ra vào” đã đổi rồi và đó là do sắc lệnh Tòa Thánh ra ngày 1-1-1967. Các Cha xem ngày 1-8, và ngày 2-11 thì rõ.

Ngày trước phải đọc 6 kinh Lạy Cha, 6 Kính mừng, 6 kinh Sáng danh, bây giờ đọc một kinh Lạy Cha, và một kinh Tin kính.

Vì lịch năm 1968 của Địa phận Hà nội đã làm trước khi nhận được Ordo nên vẫn để như cũ. Xin các Cha chữa vào lịch, và bảo giáo hữu chữa vào lịch của mình nữa, lại dạy bảo ngay và nhiều lần cho mọi người biết, từ nay muốn lĩnh ơn đại xá ra vào trong tháng 8, 9, 10, 11, phải đọc mỗi lần một kinh Lạy Cha và một kinh Tin kính, không phải đọc 6 kinh Lạy Cha, Kính mừng, Sáng danh như trước nữa.

Đức Tổng Giám mục dạy rằng: Tòa Thánh đã đổi như vậy, thì chúng ta nên hiểu: Kinh Tin kính là kinh rất quan trọng, rất đẹp lòng Chúa, rất ích lợi cho ta, chúng ta nên đọc luôn luôn và ngẫm nghĩ. Còn kinh Lạy Cha là kinh trọng nhất, chúng ta đã biết xưa đọc hàng giờ cũng đọc và chúng ta nên đọc luôn luôn.

Đức Tổng Giám mục ước mong các giáo hữu năng đọc, đọc luôn luôn và ngẫm nghĩ kinh Lạy Cha và kinh Tin kính, dù khi không được lĩnh ơn đại xá “Ra vào”.

Không được lĩnh ơn đại xá “Ra vào”, nhưng lĩnh ân xá khác, ơn khác.

Ai đọc kinh Tin kính, dù ngày nào chẳng kỳ, được lĩnh ân xá 5 năm, mỗi lần đọc, nên đọc hằng ngày đủ một tháng được lĩnh ơn đại xá với những điều kiện đã quen.

Còn kinh Lạy Cha, không thấy Tòa Thánh ban ân xá riêng cho người đọc, kinh Kính mừng cũng vậy, nhưng chúng ta có thể nghĩ rằng: hai kinh ấy đẹp lòng Chúa và Đức Mẹ lắm, Chúa và Đức Mẹ tự ý ban ơn rất rộng rãi, quá sự chúng ta ngờ.

Cũng khi sự ngắm đàng Thánh Giá là việc kém không bằng dự thánh lễ, nay Tòa Thánh lại ban nhiều ơn đại xá cho người ngắm đàng Thánh Giá, mà không ban ân xá nào riêng cho người dự thánh lễ. Chúng ta có thể nghĩ: Vì Thánh lễ là nguồn đầy mọi ơn, không cần ban ân xá, ai có kín múc bao nhiêu cứ việc kín mặc.

Xin các Cha dạy bảo cho các tin hữu hiểu và năng đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin kính. Đức Tổng Giám mục hi vọng việc này sẽ đem lại cho Địa phận nhiều ơn ích.

Trong thành phố Đức Mẹ

Ngày 18/11/1967

T.L Đức Tổng Giám mục Hà nội

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Lên đầu trang