Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Trong thông cáo số 13/1959, ra ngày 21-2-1959, tòa Giám mục Hà Nội đã đưa ra một số quy định về cách tham dự Thánh lễ và hát lễ trong nhà thờ. Thánh lễ trong thời gian này vẫn được cử hành bằng tiếng Latinh. Việc đưa ra thông cáo này đã hướng dẫn các giáo hữu biết cách tham dự Thánh lễ một cách hữu hiệu hơn.

———

TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

THÔNG CÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

SỐ 13/1959

THÔNG CÁO VỀ CÁCH DỰ THÁNH LỄ, HÁT LỄ TRONG NHÀ THỜ 

1. Tòa Thánh mới ban bố nhiều huấn lệnh về cách dự Thánh lễ, về sự hát, trong nhà thờ, về đàn, về chuông nhà thờ v.v…

Dưới đây là mấy huấn lệnh cần hơn, dễ thi hành hơn, phải giữ trong các lễ đọc, nghĩa là lễ Thày cả không hát, chỉ đọc cho kinh lễ mà thôi, xưa nay quen gọi là lễ thường. Các Cha sẽ dạy cho các giáo hữu biết và giữ ngay.

2. Khi dự Thánh lễ chẳng kỳ lễ đọc hay lễ hát, các giáo hữu chớ ở như người xem trò, coi việc tế lễ như không phải là việc của mình, một phải cộng tác trong việc tế lễ, trước hết phải cộng tác bề trong là cầm trí lại hợp ý hợp lòng, hợp tâm tình với Đức Chúa Giêsu mà dâng lễ với Chúa, nhớ Chúa và dâng chính mình với Chúa nữa.

3. Cộng tác vào việc tế lễ cả bề trong lẫn bề ngoài nữa thì hoàn bị hơn. Cộng tác bề ngoài theo đúng lễ nghi, quỳ gối, đứng ngồi, cúi đầu, chắp tay, làm dấu. v.v… nhất là thưa kinh lễ, đọc kinh, hát kinh xứng hợp với phần lễ.

3. Khi dự lễ chẳng những ta dự lễ cộng tác vào việc dâng lễ, cả bề trong cả bề ngoài, lại chịu lễ nữa, thì đó là thông công lễ một cách hoàn hảo.

4. Nên có sách lễ Tiếng Việt để theo lễ suy ngắm, cầu nguyện với Thày cả. Nhưng muốn được ích lợi, và xem lễ sốt sắng hơn, chờ đợi đến khi xem lễ mới mở sách ra xem, nên sửa soạn trước là đọc cho hiểu các kinh về lễ trước khi dự lễ. Các Cha nên cắt nghĩa cho giáo dân hiểu một ngày một hơn các kinh lễ và ý nghĩa lễ.

5. Cấm ngặt không được đọc to tiếng, hoặc một người đọc hoặc các giáo hữu cùng đọc, những kinh thuộc về Thánh lễ, dù học bằng tiếng la tinh, dù đọc bằng tiếng Việt cũng cấm, trừ những kinh sẽ nói sau đây, (Và các kinh khác sẽ nói khi khác).

6. Các ngày chủ nhật và các ngày lễ nên đọc Thánh thư và Phúc âm bằng tiếng Việt Nam cho giáo dân nghe và hiểu, còn các kinh khác không được đọc, ví dụ kinh cáo mình khi Thày cả đứng dưới phần bàn thờ và khi sắp cho chịu lễ, kinh lạy Cha, lúc Thày cả đọc Pater và các kinh khác trong lễ tiếng Việt. Nhưng được đọc kinh ngắm lễ, kinh dọn mình chịu lễ v.v…. Vì các kinh ấy không phải bản dịch kinh, về Thánh lễ Thày Cả giảng đọc, cùng được hát vắn tắt, sốt sắng xứng hợp với phần lễ, miễn là các bài ấy không phải là những bản dịch kinh về Thánh lễ, Thày Cả đang đọc.

7. Hội thánh cho phép đọc và hát bài khác với kinh của Thánh lễ, kẻo giáo dân ngồi không buồn chán, và để giáo hữu dễ cầm trí hơn, nhưng Hội thánh ước mong giáo hữu biết tiếng Latinh, và đọc chung với Thày Cả những kinh được phép đọc chung, nghe hay theo Thày Cả khi người đọc những kinh không được phép đọc chung, thưa lại bằng tiếng Latinh, ít là những câu dễ hơn.

8. Nên tập cho các giáo hữu bằng tiếng Latinh những câu như: Amen, Et…

9. Từ lúc truyền phép đến Kinh Lạy Cha nên im lặng đứng hát, đừng đọc kinh to tiếng.

10. Trong lễ đọc không được đánh đàn luôn cả lễ, đàn phải im lặng trong lúc này: từ khi Thày cả đến phản bàn thờ, cho đến khi dâng bánh rượu, những câu trước Praefatio cho đến hết Sanctus, từ khi truyền phép đến kinh lạy Cha, từ kinh lạy Cha đến Sanctus, đang khi đọc Confiteor trước chịu lễ, khi đọc Postcommunio, khi làm phép lành cuối lễ.

11. Khi nhà thờ rộng, đông người dự lễ, Thày Cả phải đọc to tiếng, những kinh chữ đỏ dạy cần đọc rõ tiếng (Clara voce) để giáo hữu dễ theo lễ.

Hà Nội, ngày 21-2-1959.

T.L Đức Giám mục

Nguyễn Ngọc Oánh. Bí thư.

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Scroll to Top