Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Đã gần đến ngày Công Đồng chung, Bề trên Giáo phận khuyên các giáo hữu siêng năng và sốt sắng hơn trong việc cầu nguyện cho Công Đồng trong thông cáo ra ngày 13/5/1962. Chúng ta hãy kêu van Thánh Giuse, kêu van Đức Mẹ cho Công Đồng. Khi làm việc kính Đức Chúa Thánh Thần thì đọc thêm kinh cầu cho Công Đồng chung do Đức Thánh Cha Gioan XXIII đã soạn.

———————————-

logo duc hy khue

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

THÔNG CÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

THÔNG CÁO CỦA TÒA TỔNG GIÁM MỤC VỀ CÔNG ĐỒNG CHUNG

Số 18/1962

1. Đã gần đến ngày Công Đồng chung rồi, chúng ta hãy siêng năng và sốt sắng hơn cầu nguyện cho Công Đồng. Chúng ta hãy kêu van Thánh Giuse, kêu van Đức Mẹ cho Công Đồng. Hơn nữa chúng ta hãy kêu van Chúa Thánh Thần cho Công Đồng, vì Công Đồng chung là việc chính của Chúa Thánh Thần, trong sắc lệnh Công Đồng chung tiên khởi do chính các Thánh Tông đồ họp ở Giêrusalem có lời này: “Chúa Thánh Thần và ta định rằng…”. Lời ấy chỉ tỏ Chúa Thánh Thần là chủ động trong Công Đồng chung, Công Đồng chung là chính việc của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha Gioan XXIII không những khuyên giục chúng ta kêu van Thánh Giuse kêu van Đức Mẹ, kêu van Chúa Thánh Thần cho Công Đồng chung. Hơn nữa Người đã đặt một kinh riêng để chúng ta kêu van Chúa Thánh Thần cho Công Đồng chung sắp tới. Vì những lẽ đó, Đức Tổng Giám mục muốn rằng Tuần chín ngày kính Đức Chúa Thánh Thần sắp tới và lót tuần lễ Đức Chúa Thánh Thần mọi nơi trong Địa phận sẽ làm việc kính Đức Chúa Thánh Thần cách trọng thể đặc biệt để cầu nguyện cho Công Đồng chung.

2. Từ lâu năm trong Địa phận đã có lời Bề trên truyền: Chủ Nhật trước tuần chín ngày kính Đức Chúa Thánh Thần, nghĩa là chủ nhật sau lễ Phục sinh, phải đọc thư chung Đức Giáo Hoàng Lêo XIII đã viết về Chúa Thánh Thần (Sách thuật lại các thư chung, quyển thứ I, trang 266) và trong tuần chín ngày kính Đức Chúa Thánh Thần phải theo những lễ chính trong thư ấy mà giảng dạy khuyên bảo các giáo hữu để họ hiểu biết và sùng kính Đức Chúa Thánh Thần. Năm nay Đức Tổng Giám mục chẳng những truyền giữ như vậy, lại truyền đọc thư ấy và giải nghĩa kỹ càng, nhiều lần, nhiều ngày, hơn nữa cho đến khi hết, dù quá tuần lễ Đức Chúa Thánh Thần rồi. Trong tuần chín ngày trước lễ Đức Chúa Thánh Thần được phép chầu trọng thể còn bảy ngày sau vì là lễ bậc I, nên được chầu trọng thể. Được phép làm lễ ban chiều, miễn là có đông người dự lễ. Nếu Cha nào muốn làm hai lễ, phải xin phép nơi Đức Tổng Giám mục. Khi làm việc kính Đức Chúa Thánh Thần, chẳng những đọc các kinh quen đọc xưa nay, lại phải thêm kinh cầu cho Công Đồng chung do Đức Thánh Cha Gioan XXIII đã soạn.

3. Các Cha cũng phải giảng dạy cho con chiên biết sùng kính Đức Chúa Thánh Thần là điều quan trọng và ích lợi lắm, đáng chú ý đến luôn luôn, dù khi đã hội Công Đồng chung xong rồi.

4. Đức Tổng Giám mục lại nhắc cho các Đấng bậc nhớ sự sùng kính Thánh Tâm cũng là điều quan trọng và bổ ích lắm. Chúng ta đã làm năm Thánh Tâm để lấy đà mà tiến lên, chớ lùi, chúng ta hãy sùng kính Thánh Tâm một cách sáng suốt và bền bỉ, vì thế các Cha hãy đọc và cắt nghĩa cho con chiên thông điệp Đức Thánh Cha Pio XII đã viết về Thánh Tâm. Hãy đọc và cắt nghĩa nhiều lần, nhiều ngày cho đến khi hết.

5. Đức Tổng Giám mục hy vọng sự sùng kính Chúa Thánh Thần, sự sùng kính Thánh Tâm mang lại cho Địa phận nhiều ơn trọng.

Trong thành phố Đức Mẹ.

Ngày 13-5-1962. Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima được 45 năm.

T.L Đức Tổng Giám Mục.

J. Nguyễn Ngọc Oánh
Cancellarius

THÔNG CÁO VỀ VIỆC ĐỌC KINH CẦU CHO CÔNG ĐỒNG

Số 15/1963

Kính thưa Cha,

Con trân trọng báo tin cho Cha biết, Bề trên Địa phận truyền đọc Oratio Imperata de Spiritu Sancto để cầu nguyện cho Công Đồng Chung Vatican II.

Phải đọc Oratio Imperata sau Oratio lễ và sau Commemoratio privilegiata nếu có.

Không được đọc Oratio Imperata trong những ngày phụng vụ bậc I và bậc II, những lễ Votiva bậc I và bậc II, những lễ hát và những ngày có Commemorationes privilegatae đã đủ số 3 Orationes rồi.

Xin Cha đọc Oratio Imperara cho đến khi Tòa Tổng Giám mục báo tin lại.

Xin kính chào Cha và kính chúc Cha bình an trong Chúa Kitô.

Hà nội, ngày 10-11-1963.

J. Nguyễn Ngọc Oánh
Cancellarius

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Scroll to Top