Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Trong thư chung làm tại Sở Kiện ngày 12/5/1885, Đức cha Phaolô Phước đã khuyên nhủ các giáo hữu siêng năng lần hạt cầu nguyện trong tháng Mân Côi, thực hành việc đọc kinh Mân côi chung tại nhà thờ hay nhà riêng, việc rước kiệu trong tháng Mân côi, và sốt sáng mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi trọng thể hơn mọi năm.

—–

Về tháng Rosariô

Giám-mục Bảo-lộc* Phanchicô…

Vậy đã ba năm trước Đức thánh Phapha đã truyền cho các đấng Vítvồ phải khuyên bổn đạo cậy trông Đức Bà và lần hạt Rosariô* cách riêng, nhất là trong tháng October*. Hai năm trước người truyền một năm một, mà làm việc ấy, song năm ngoái người ra sắc chỉ dạy rằng: bởi vì những sự khốn khó chung trong thánh Yghêrêgia* và riêng từng nơi hãy còn đương nặng lắm, thì hằng năm trong tháng October phải làm các việc đã truyền năm trước về lần hạt Rosariô, mà người cũng còn ban các Indu* như đã ban lớp trước. Nay thày lại in thư chung đã in năm kia mà dặn các việc phải làm, cùng kể những ơn Đức thánh Phapha ban cho.

Vốn xưa nay thánh Yghêrêgia gặp phải cơn hiểm nghèo, mà các Đức thánh Phapha truyền cho bổn đạo lần hạt Rosariô cầu nguyện chung, thì đã thấy rõ ràng có ơn Đức Bà phù hộ cách riêng.

Vì vậy Đức thánh Phapha Lêong XIII đang cai trị truyền hai điều này:

Một là năm nay phải lấy lòng sốt sắng cách riêng mà kính lễ Rosariô Đức Bà trọng thể hơn mọi năm.

Hai là từ ngày mồng một tháng October, cho đến hết ngày mồng một tháng November là ngày lễ Các Thánh, thì hằng ngày trong các nhà thờ phải lần hạt Rosariô: nếu chẳng được một tràng trăm rưởi, thì ít là năm chục, đoạn sẽ đọc kinh cầu Đức Bà là kinh cầu chữ, vả lại Đức thánh Phapha ban những Indu sau này cho bổn đạo được sẵn lòng cầu nguyện và được ích thiêng liêng nữa.

Thứ 1. Ai xưng tội chịu lễ ngày lễ Rosariô cùng viếng nhà thờ mà đọc kinh, ít là năm kinh Thiên Chúa, năm kinh Ave* cầu nguyện cho thánh Yghêrêgia như ý Đức thánh Phapha đã chỉ, thì được ăn mày Indu đầy*; bằng ngăn trở cách nào mà không xưng tội chịu lễ được chính ngày lễ Rosariô, thì liệu trong bảy ngày sau lễ ấy cũng còn được Indu đầy.

Thứ 2. Ai đến nhà thờ mà lần hạt Rosario theo như ý Đức thánh Phapha thì mỗi một lần được ăn mày Indu bảy năm và bảy mùa nữa; bằng kẻ nào mắc ngăn trở không đến nhà thờ được, nếu lần hạt Rosariô và đọc kinh cầu Đức Bà riêng, thì cũng được ăn mày Indu đầy.

Thứ 3. Trong bấy nhiêu ngày từ mồng một tháng October cho đến hết ngày mồng một tháng November là ngày lễ Các Thánh, ai đã lần hạt Rosariô chung trong nhà thờ mười lần, hay là kẻ mắc ngăn trở đã lần hạt ấy và đọc kinh cầu riêng cũng mười lần, nếu xưng tội chịu lễ một lần trong bấy nhiêu ngày tùy ý mình mà cầu nguyện theo ý Đức thánh Phapha như đã chỉ trên này, thì lại được ăn mày một Inđu đầy nữa.

Vậy khi Đức thánh Phapha thay mặt Đức Chúa Giêsu truyền cho bổn đạo khắp mọi nơi phải hợp ý mà cầu nguyện cho thánh Yghêrêgia cách riêng và trọng thể là dường ấy, ắt là vì có lẽ rất cần, thì người mới truyền làm việc làm vậy.

Dù ta yếu đuối mặc lòng, song le cũng phải hết lòng mà dâng lời cầu nguyện góp chung của thiêng liêng cùng anh em cả và thánh Yghêrêgia. Vì vậy thày theo ý Toà-thánh mà truyền những điều sau này cho con chiên địa phận ta hợp ý một cầu nguyện chung, thì vừa mạnh việc vừa tiện cho mọi người.

Thứ 1. Ban phép cho các xứ đi kiệu Đức Bà các ngày lễ cả về tháng October, mà cầu nguyện như Đức thánh Phapha đã chỉ cùng cầu nguyện cho địa phận ta được bằng yên nữa.

Thứ 2. Nơi các nhà thờ trước khi đọc kinh tối thì phải lần hạt Rosariô năm chục cùng đọc kinh cầu theo ý Đức thánh Phapha đã định, đoạn đọc kinh tối như mọi khi; họ nào chưa có nhà thờ thì hội nhau trong nhà tư mà đọc kinh ấy chung với nhau thì cũng được. Bằng kẻ nào không đến hội chung được, thì đọc kinh ấy riêng ở nhà mình cũng được: việc ấy thì làm từ mồng một tháng October cho đến hết lễ Các Thánh thì thôi.

Thứ 3. Từ ngày mồng một tháng October cho hết tháng ấy trừ các ngày lễ cả, vì những ngày ấy các xứ được phép đi kiệu, còn các ngày khác, thì mỗi ngày sẽ có hai xứ đi kiệu Đức Bà thay mặt cả và địa phận, có ý cầu nguyện theo ý Đức thánh Phapha, cùng cầu xin cho địa phận được bằng yên: sau in sổ chỉ ngày cho các xứ được biết mà cứ. Khi đến lượt xứ nào đi kiệu, thì con chiên xứ ấy nên đi lễ cho đông, mà ai dọn mình xưng tội chịu lễ được thì cũng nên; hoặc ngày nào mưa, hay là xứ nào ngăn trở không đi kiệu được, thì cũng phải đọc các kinh cũng như đi kiệu vậy.

Những điều đã truyền trên này chẳng nên lấy làm nặng, vì chưng ta có chịu khó ăn năn tội cầu nguyện cho hết lòng, thì mới trông được Đức Chúa Lời phá các sự dữ cùng ban bằng yên cho cả và thánh Yghêrêgia cùng địa phận ta.

Ninh Phú, 12 Maiô* 1885.

+ Bảo-lộc Phước Vítvồ Ký,

—————

*

Bảo-lộc: Phaolô

Tháng October: Tháng Mười

Maiô: Tháng Năm

Rosariô: Mân côi

Kinh Ave: Kinh Kính Mừng

Indu: Ơn xá

Indu đầy: Ơn toàn xá

Thánh Yghêrêgia: Hội thánh

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top