Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Trong thư chung làm tại Sở Kiện ngày 12/5/1885, Đức cha Phaolô Phước đã khuyên nhủ các giáo hữu siêng năng lần hạt cầu nguyện trong tháng Mân Côi, thực hành việc đọc kinh Mân côi chung tại nhà thờ hay nhà riêng, việc rước kiệu trong tháng Mân côi, và sốt sáng mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi trọng thể hơn mọi năm.

—–

Về tháng Rosariô

Giám-mục Bảo-lộc* Phanchicô…

Vậy đã ba năm trước Đức thánh Phapha đã truyền cho các đấng Vítvồ phải khuyên bổn đạo cậy trông Đức Bà và lần hạt Rosariô* cách riêng, nhất là trong tháng October*. Hai năm trước người truyền một năm một, mà làm việc ấy, song năm ngoái người ra sắc chỉ dạy rằng: bởi vì những sự khốn khó chung trong thánh Yghêrêgia* và riêng từng nơi hãy còn đương nặng lắm, thì hằng năm trong tháng October phải làm các việc đã truyền năm trước về lần hạt Rosariô, mà người cũng còn ban các Indu* như đã ban lớp trước. Nay thày lại in thư chung đã in năm kia mà dặn các việc phải làm, cùng kể những ơn Đức thánh Phapha ban cho.

Vốn xưa nay thánh Yghêrêgia gặp phải cơn hiểm nghèo, mà các Đức thánh Phapha truyền cho bổn đạo lần hạt Rosariô cầu nguyện chung, thì đã thấy rõ ràng có ơn Đức Bà phù hộ cách riêng.

Vì vậy Đức thánh Phapha Lêong XIII đang cai trị truyền hai điều này:

Một là năm nay phải lấy lòng sốt sắng cách riêng mà kính lễ Rosariô Đức Bà trọng thể hơn mọi năm.

Hai là từ ngày mồng một tháng October, cho đến hết ngày mồng một tháng November là ngày lễ Các Thánh, thì hằng ngày trong các nhà thờ phải lần hạt Rosariô: nếu chẳng được một tràng trăm rưởi, thì ít là năm chục, đoạn sẽ đọc kinh cầu Đức Bà là kinh cầu chữ, vả lại Đức thánh Phapha ban những Indu sau này cho bổn đạo được sẵn lòng cầu nguyện và được ích thiêng liêng nữa.

Thứ 1. Ai xưng tội chịu lễ ngày lễ Rosariô cùng viếng nhà thờ mà đọc kinh, ít là năm kinh Thiên Chúa, năm kinh Ave* cầu nguyện cho thánh Yghêrêgia như ý Đức thánh Phapha đã chỉ, thì được ăn mày Indu đầy*; bằng ngăn trở cách nào mà không xưng tội chịu lễ được chính ngày lễ Rosariô, thì liệu trong bảy ngày sau lễ ấy cũng còn được Indu đầy.

Thứ 2. Ai đến nhà thờ mà lần hạt Rosario theo như ý Đức thánh Phapha thì mỗi một lần được ăn mày Indu bảy năm và bảy mùa nữa; bằng kẻ nào mắc ngăn trở không đến nhà thờ được, nếu lần hạt Rosariô và đọc kinh cầu Đức Bà riêng, thì cũng được ăn mày Indu đầy.

Thứ 3. Trong bấy nhiêu ngày từ mồng một tháng October cho đến hết ngày mồng một tháng November là ngày lễ Các Thánh, ai đã lần hạt Rosariô chung trong nhà thờ mười lần, hay là kẻ mắc ngăn trở đã lần hạt ấy và đọc kinh cầu riêng cũng mười lần, nếu xưng tội chịu lễ một lần trong bấy nhiêu ngày tùy ý mình mà cầu nguyện theo ý Đức thánh Phapha như đã chỉ trên này, thì lại được ăn mày một Inđu đầy nữa.

Vậy khi Đức thánh Phapha thay mặt Đức Chúa Giêsu truyền cho bổn đạo khắp mọi nơi phải hợp ý mà cầu nguyện cho thánh Yghêrêgia cách riêng và trọng thể là dường ấy, ắt là vì có lẽ rất cần, thì người mới truyền làm việc làm vậy.

Dù ta yếu đuối mặc lòng, song le cũng phải hết lòng mà dâng lời cầu nguyện góp chung của thiêng liêng cùng anh em cả và thánh Yghêrêgia. Vì vậy thày theo ý Toà-thánh mà truyền những điều sau này cho con chiên địa phận ta hợp ý một cầu nguyện chung, thì vừa mạnh việc vừa tiện cho mọi người.

Thứ 1. Ban phép cho các xứ đi kiệu Đức Bà các ngày lễ cả về tháng October, mà cầu nguyện như Đức thánh Phapha đã chỉ cùng cầu nguyện cho địa phận ta được bằng yên nữa.

Thứ 2. Nơi các nhà thờ trước khi đọc kinh tối thì phải lần hạt Rosariô năm chục cùng đọc kinh cầu theo ý Đức thánh Phapha đã định, đoạn đọc kinh tối như mọi khi; họ nào chưa có nhà thờ thì hội nhau trong nhà tư mà đọc kinh ấy chung với nhau thì cũng được. Bằng kẻ nào không đến hội chung được, thì đọc kinh ấy riêng ở nhà mình cũng được: việc ấy thì làm từ mồng một tháng October cho đến hết lễ Các Thánh thì thôi.

Thứ 3. Từ ngày mồng một tháng October cho hết tháng ấy trừ các ngày lễ cả, vì những ngày ấy các xứ được phép đi kiệu, còn các ngày khác, thì mỗi ngày sẽ có hai xứ đi kiệu Đức Bà thay mặt cả và địa phận, có ý cầu nguyện theo ý Đức thánh Phapha, cùng cầu xin cho địa phận được bằng yên: sau in sổ chỉ ngày cho các xứ được biết mà cứ. Khi đến lượt xứ nào đi kiệu, thì con chiên xứ ấy nên đi lễ cho đông, mà ai dọn mình xưng tội chịu lễ được thì cũng nên; hoặc ngày nào mưa, hay là xứ nào ngăn trở không đi kiệu được, thì cũng phải đọc các kinh cũng như đi kiệu vậy.

Những điều đã truyền trên này chẳng nên lấy làm nặng, vì chưng ta có chịu khó ăn năn tội cầu nguyện cho hết lòng, thì mới trông được Đức Chúa Lời phá các sự dữ cùng ban bằng yên cho cả và thánh Yghêrêgia cùng địa phận ta.

Ninh Phú, 12 Maiô* 1885.

+ Bảo-lộc Phước Vítvồ Ký,

—————

*

Bảo-lộc: Phaolô

Tháng October: Tháng Mười

Maiô: Tháng Năm

Rosariô: Mân côi

Kinh Ave: Kinh Kính Mừng

Indu: Ơn xá

Indu đầy: Ơn toàn xá

Thánh Yghêrêgia: Hội thánh

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Scroll to Top