Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Để cổ vũ lòng sùng kính và yêu mến Đức Maria, tại Kẻ Sở ngày 15/5/1870, Đức cha Phaolô Phước đã soạn thảo thư chung kêu mời các giáo hữu thực hành các việc đạo đức như đọc kinh cầu nguyện, rước kiệu cho được tỏ lòng tôn kính Đức Bà. Hơn thế nữa, người con soạn một vài kinh chung để các nhà thờ trong cả địa phần cùng đọc.

———

VỀ THÁNG ĐỨC BÀ

Bảo-Lộc Phanchicô Phước. . . .

1. Nguyên xưa nay kẻ làm con cái Đức Bà đã dâng mỗi một ngày ba giờ đọc kinh nguyện Ave, lại một tuần lễ đã chỉ riêng một ngày, là ngày thứ bảy, là mỗi một tháng một hai ngày khác, là những ngày lễ Đức Bà, có ý dâng và kính các sự mầu nhiệm Người trong bấy nhiêu ngày, kẻ có lòng thật mến vốn quen làm một hai việc riêng kính Đức Bà cùng ra sức ở sốt sắng hơn mọi ngày; song le dù đã làm bấy nhiêu mặc lòng, cũng chưa lấy làm đủ cho con cái tỏ ra lòng kính mến. Vì vậy đã được độ một trăm năm nay có một thày kia, là người dòng Đức Chúa Jêsu, tên là Mađôrali, vốn đã dâng mình làm con Đức Mẹ; thày ấy suy nghĩ tìm cách nào cho được tỏ ra lòng kính mến cho vừa ý mình, thì đã chỉ lót một tháng cầu nguyện cùng làm việc lành dâng cho Đức Mẹ. Dần dần các nhà dòng, rồi các nơi đã học theo cách ấy; chẳng khỏi bao lâu các nước bên tây cùng cả và thế gian đã lập tháng Đức Bà. Bây giờ trong các nhà thờ làm cách trọng thể sốt sắng quá sức; trong tháng ấy hằng ngày giảng giải nguyện ngắm hát mừng ngợi khen Đức Bà: nơi thì đi kiệu xa viếng nhà thờ Đức Bà đã làm phép lạ mà chịu lễ ở đấy; nơi thì hằng ngày bổn đạo, dù kẻ khó khăn, dù người ngoan đạo đều đến nhà thờ như hội, chẳng khác gì như ngày lễ trọng vậy; kẻ nọ thì đem những hoa thơm tho tốt lành để trên bàn thờ Đức Bà, là hình bóng các nhân đức Đức Bà đã xông như hương thơm vào trong lòng làm cho kẻ cậy trông được vui mừng; người kia dâng của, nến sáp, tiền nong, để sắm sửa màn, ảnh, kiệu, tượng, làm nhà thờ hay là bàn thờ riêng Đức Bà: mọi người họp một lòng cầu nguyện ngợi khen kính mến. Ai đến mà trông thấy công việc làm sốt sắng dường ấy, dù bấy lâu trước tội lỗi cứng lòng thể nào mặc lòng, thường cũng phải động lòng ăn năn trở lại; thật là phép lạ Đức Bà làm hằng ngày tỏ ra quyền phép Người hay thương cứu giúp kẻ có lòng trông cậy.

2. Đức thánh Phapha* Phiô thứ bảy thấy lòng bổn đạo các nơi kính mến Đức Bà làm vậy, thì người lại muốn giục lòng con chiên cho được sốt sắng hơn nữa; vì vậy người đã định từ đấy về sau tháng Đức Bà sẽ nên tháng có phúc riêng, Đức Mẹ sẽ ban ơn phù hộ liên; người cũng đã ban mỗi một ngày trong tháng ấy Indu* ba trăm ngày cho kẻ hằng ngày làm việc gì kính Đức Bà; hoặc làm chung trong nhà thờ, hoặc làm tư trong nhà cũng vậy. Lại kẻ làm việc hằng ngày cho đủ một tháng mà xưng tội chịu lễ trong tháng ấy, ngày nào tùy ý, cùng đọc kinh cầu nguyện như ý Đức thánh Phapha đã chỉ, thì người lại ban một Indu đầy* nữa.

Đức thánh Phapha không chỉ cho hẳn phải làm việc gì, miễn là làm việc lành cho xứng đáng mà có ý kính Đức Bà, thì cũng được; hoặc lần hạt, đọc kinh cầu Đức Bà, kinh cầu lái tim hay là đọc năm kinh Thiên Chúa, năm kinh Ave vân vân, kinh nào thì cũng được. Kẻ phương trở cách nào không đến nhà thờ được mà đọc kinh ấy, thì đọc ở nhà ban sáng, ban trưa, ban tối, lúc nào tiện cho mình, thì cũng được; song le những kẻ không trở việc gì thì hãy chịu khó đến nhà thờ thông công các việc sẽ làm trọng thể, vì chưng những việc đã làm chung trong nhà thờ, thì ắt là cũng có ơn riêng: Lời kẻ ngoan đạo cầu nguyện sốt sắng, thì đưa lời kẻ có tội khô khan đến trước mặt Đức Bà, mà vì kẻ sốt sắng thì Đức Bà thương hay nghe lời kẻ có tội kêu van.

Thày chỉ một hai việc sẽ làm chung trong nhà thờ, để trong cả địa phận nơi nào cũng làm như nhau cho có một mực, mà họ nào cũng sẽ làm như vậy để cho kẻ không đến được chính nhà thờ trị sở còn thông công vuối nhau cho mạnh hơn. Trước hết sẽ đọc kinh Ba ngôi ăn năn tội; tới nơi nào có sách vở gì dạy về Đức Bà thì sẽ đọc hai ba tờ, đoạn sẽ đọc kinh cầu Đức Bà, kinh Thân mẫu phúc, kinh Lạy ơn rất thánh đồng trinh Maria, xin Đức Bà hãy nhớ xưa nay chẳng hề nghe có ai vân vân, và kinh Cám ơn. Vả lại chính ngày các xứ đi kiệu lượt cùng ngày sau hết khi lễ rồi, thì sẽ đọc kinh dâng mình cho Đức Bà. Tuy rằng Thày không có ý buộc đọc những kinh ấy cho hẳn, song le thày đã chỉ làm vậy cho liền và cho dễ hơn mà thôi; ví bằng ai muốn đọc kinh khác, miễn là có ý kính Đức Bà, thì cũng được.Vả lại thày cũng có ý cho cả và địa phận các bổn đạo thông công với nhau, nên thày đã chỉ cho mỗi một ngày trong tháng Đức Bà có một xứ đi kiệu thay mặt các xứ khác; dù xứ nào chưa có kiệu mặc lòng cũng phải làm các việc như các nơi đã có kiệu. Vậy bổn đạo các xứ phải đua nhau khi đến ngày bản xứ mình đi kiệu, dù phải ngày thường mặc lòng, thì cũng phải đến cho đông, vì chưng là chính ngày mình phải chầu Đức Mẹ cách riêng, thì phải sẵn lòng sốt sắng trong ngày ấy. Ai dọn mình xưng tội chịu lễ được, thì cũng nên: âu là Đức Bà sẽ ban ơn riêng. Các xứ lân cận bổn đạo nên đến thông công với nhau kiệu Đức Bà, là sự sẽ đẹp lòng Người lắm.

Thày khuyên bảo hết mọi người trông cậy kính mến Đức Bà: kẻ lành vốn có lòng sợ tội, bởi vì Đức Bà là Mẹ ban ơn garasa*, sẽ giúp sức cho được giữ nghĩa cùng Đức Chúa Lời; kẻ có tội mắc lòi tói ma quỉ buộc linh hồn mình kẻo ăn năn lở lại, kẻ phải xác thịt nặng nề hay ngã chước ma quỉ, chớ ngã lòng làm chi, hãy cầu xin Đức Bà, vì Người hay bầu cử cho kẻ có tội được ăn năn lở lại. Những kẻ âu lo, kẻ phải sự khốn khó phần xác, kẻ buồn bực trong lòng hãy chạy đến cùng Đức Mẹ, Người hay yên ủi kẻ âu lo. Những kẻ đồng trinh ước ao dâng linh hồn và xác mình cho Đức Chúa Lời mà giữ nhân đức sạch sẽ, hãy trông cậy Đức Bà là Nữ Vương các thánh đồng trinh; kẻ yếu đuối phần hồn phần xác hãy xin Đức Bà thêm sức cho, vì chưng Người là Đấng cứu kẻ liệt kẻ khốn; kẻ vượt biển, người đi thuyền chèo xuôi chống ngược phải sự cheo leo không biết trông vào đâu, hãy ngửa mặt lên xem ở trên lời có ngôi sao mầu nhiệm sẽ đưa chúng con về đến cửa bằng yên; những kẻ lo lắng cho được rỗi linh hồn, hết mọi người hay trông cậy Đức Mẹ là Đấng phù hộ cho kẻ có đạo, hãy mở cửa thiên đàng cho kẻ làm con Người, chẳng hề bao giờ Đức Bà bỏ kẻ thật lòng kêu van cầu xin cùng Người; kẻ làm cha mẹ hãy năng giục con cái kính mến Đức Mẹ. Kẻ già, người trẻ đừng quên một điều này, là kẻ có lòng trông cậy Đức Bà cho vững vàng, ấy là dấu chắc mình sẽ được rỗi linh hồn.

Trong tháng Đức Bà ta hãy hợp một lòng cầu xin cho ta và cho hết mọi người được thêm lòng kính mến Đức Mẹ một ngày một hơn cho kẻ cố tội ăn năn lở lại, cho kẻ chưa có đạo được biết cùng sẵn lòng theo đạo thánh Đức Chúa Lời, cho kẻ lành giữ lòng vững vàng đẹp lòng Cha cả cho đến sau hết; ta hãy cầu nguyện cùng Đức Chúa Lời mở lòng cho vua chúa càng ban sự đạo được một ngày một rộng, và cho Đức thánh Phapha trị thánh Yghêrêgia* cho được bằng yên; sau hết chúng con hãy nhớ cầu nguyện cho thày được chăn con chiên cho nên và đưa linh hồn chúng con lên chầu chực Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Amen.

Kẻ Sở ngày 15 tháng Martiô 1870.

+ Bảo Lộc Phước Vítvồ ký

———–

*Đức thánh Phapha: Đức Giáo hoàng

*Indu: ân xá

*Indu đầy: ân toàn xá

ơn garasa: ơn phúc

*thánh Yghêrêgia: Hội Thánh

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Lên đầu trang