Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Sau 10 năm ra thông cáo về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên, ngày 28/7/1913 Đức Giám Mục Phêrô Maria Đông đã ra thông cáo kết thúc việc làm lễ và lần hạt các ngày thứ Tư cầu nguyện cho những người đã có lòng công đức tiền của vào việc xây dựng nhà tràng. Tuy nhiên, từ nay về sau khi nhà tràng lần hạt ngày thứ Tư, cũng sẽ chỉ cầu nguyện cho các kẻ đã giúp việc nhà tràng như đã quen chỉ trong 10 năm vừa rồi.

——-*..*..*..*..*——-

VỀ  NHỮNG KẺ ĐÃ GIÚP NHÀ TRÀNG

HOÀNG NGUYÊN

Ngày mồng 3 tháng Decembrê 1902, Bề-trên đã làm thư khuyên giáo về sự mở mang nhà tràng Hoàng Nguyên, cùng đã hứa rằng: nhà tràng sẽ liệu làm lễ và lần hạt các ngày thứ Tư quanh năm cho đủ 10 năm, có ý cầu nguyện cho các kẻ đã có lòng công đức tiền của về việc ấy. Nay đã hết hẹn về sự làm lễ, thì Bề-trên đã dạy nhà tràng làm một lễ mồ trọng thể về ý ấy một lần sau hết. Lại đã định rằng: dù đã hết hẹn mặc lòng, song le từ rầy về sau khi nhà tràng lần hạt ngày thứ Tư, cũng sẽ chỉ cầu nguyện cho các kẻ đã giúp việc nhà tràng như đã quen chỉ trong 10 năm vừa rồi.

Vậy xin các ông rao cho con chiên biết Bề-trên đã định làm vậy, mà nhân dịp Bề-trên cũng tận tâm giã ơn lòng các ông và con chiên, vì đã giúp nhà chung mở các tràng cho rộng, để mà thêm số các kẻ giúp việc Địa phận.                                                 

28 Juliô 1913

Phêrô Maria Vítvồ ký

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top