Thư chung số 9 của Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê ngày 02/7/1951

Để giúp cho việc quản trị địa phận được tốt hơn, trong thư chung ngày 02/7/1951 Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê đã dự định chia địa phận thành 29 địa hạt nhỏ, và mỗi địa hạt có một trụ sở chính.

—————————————

THƯ CHUNG SỐ 9

Các địa hạt trong địa phận

Juse Maria Trịnh Như Khuê, ơn Chúa và ơn Tòa Thánh làm Giám mục biểu hiểu Sinao, thay mặt Đức Giáo Hoàng, quản trị Địa phận Hà Nội, gửi nhời thân ái chào các Cha.

Kính các Cha.

Luật Giáo hội (c. 217) buộc các Đức Giám mục phải chia Địa phận ra làm nhiều Địa hạt, có mục đích giúp các đấng quản trị Địa phận được chu đáo hơn và ích lợi nhiều hơn cho các linh hồn. Địa phận ta, tuy chưa buộc hẳn phải theo nhưng đã tuân theo những luật lệ ấy, đã chia Địa hạt từ năm 1924 và đến nay 1933 đã sửa đổi lại ít nhiều.

Nay Địa phận đã tấn tới, đã thêm nhiều xứ nhiều phiên, tôi lại muốn cho các Cha trong một Địa hạt dễ đi lại hội họp với nhau, nên tôi đã định chia lại các Địa hạt cho nhỏ hơn, và chỉ một trụ sở dễ đi lại hơn. Khi chia Địa hạt, và chọn trụ sở tôi lưu ý đến những điểm sau đây:

1. Tránh hẳn không cho một Địa hạt ăn sang tỉnh khác. Còn phủ huyện cũng ra sức tránh khi có thể tránh được.

2. Trụ sở của Địa hạt phải là một nơi dễ đi lại – và thường chọn một xứ lớn, đạo cũ, là xứ mẹ đã sinh ra xứ khác, làm trụ sở.

3. Trụ sở là một nơi nhất định, không thay đổi theo xứ cha Tổng Quản. Tên của Địa hạt cũng là tên nhất định của trụ sở, và là tên Chính phủ dùng.

Căn cứ vào những điểm ấy, tôi đã dự định chia các Địa hạt như sau đây:

A. TỈNH HÀ ĐÔNG

1. Địa hạt Hà nội, trụ sở: Xứ Hà nội (xứ thánh Giuse)

+ Xứ Hà Nội

+ Xứ Hàm Long

+ Xứ Cửa Bắc

+ Xứ Nam Đồng

+ Xứ Thịnh Liệt (Kẻ Sét)

+ Xứ Yên Nhái (Kẻ Bưởi)

2. Địa hạt Giang Xá, trụ sở: Giang Xá

+ Xứ Giang Xá

+ Xứ Thượng Thụy (Kẻ Bạc)

+ Xứ Cổ Nhuế (Kẻ Noi) – Đức Diễn

+ Xứ Thụy Ứng

+ Xứ Cát Thuế – Lại Yên

3. Địa hạt Hà Đông, trụ sở Hà Đông

+ Xứ Hà Đông

+ Xứ Phùng Khoang

+ Xứ Thạch Bích

 + Xứ Đông Lao

4. Địa hạt Đại Ơn, trụ sở: Đại Ơn

+ Xứ Đại Ơn – Lam Điền

+ Xứ Yên Kiện

+ Xứ Tân Hội (Gò Cời) – Đồn Vận

5. Địa hạt Đoan Nữ, trụ sở: Đoan Nữ (Kẻ Nứa)

+ Xứ Đoan Nữ

+ Xứ Thượng Lâm

+ Xứ Khôn Duy (Lưu Xá)

+ Xứ Xuy Xá (Kẻ Ngườm)

6. Địa hạt Sơn Lãng, trụ sở: Sơn Lãng

+ Xứ Sơn Lãng – Phương Trung (Kẻ Chuông) – Vân Đình

+ Xứ Thượng Lao

+ Xứ Thanh Rang (Rang Soi)

7. Địa hạt Đồng Cháy, trụ sở: Đồng Cháy

+ Xứ Đồng Cháy

+ Xứ Bến Cuối

8. Địa hạt Đồng Chiêm, trụ sở: Đồng Chiêm

+ Xứ Đồng Chiêm

+ Xứ Thường Vệ (Kẻ Ải)

+ Xứ Tụy Hiền (Kẻ Sải)

9. Địa hạt Sở Hạ, trụ sở: Sở Hạ

+ Xứ Sở Hạ

+ Xứ Cẩm Cơ

+ Xứ Đồng Trì – Khuyến Lương – Tựu Liệt

10. Địa hạt Hà Hồi, trụ sở: Hà Hồi

+ Xứ Hà Hồi (Kẻ Vồi) La Phù

+ Xứ Đàn Giản (Kẻ Rùa) Trình Xá

+ Xứ Từ Châu (Kẻ Trừ)

+ Xứ Tân Độ

11. Địa hạt Phú Mỹ, trụ sở: Phú Mỹ

+ Xứ Phú Mỹ – Hà Thao

+ Xứ Chuyên Mỹ – Lương Xá (Kẻ Lường)

12. Địa hạt Bái Xuyên, trụ sở: Bái Xuyên

+ Xứ Bái Xuyên

+ Xứ Hoàng Nguyên

+ Xứ Tầm Khê (Chằm)

B. TỈNH HÀ NAM

13. Địa hạt Trác Bút, trụ sở: Trác Bút

+ Xứ Trác Bút

+ Xứ Đồng Bào – Mang Sơn

+ Xứ Yên Mỹ

+ Xứ Hoàng Xá

+ Xứ Lảnh Trì

+ Xứ Động Linh

14. Địa hạt Kim Bảng, trụ sở: Kim Bảng

+ Xứ Kim Bảng

+ Xứ Đại Phúc – Tân Lang (Vãng Sơn)

15. Địa hạt Ninh Phú, trụ sở: Ninh Phú (Kẻ Sở)

+ Xứ Ninh Phú – Trung Hiếu – Phủ Lý

+ Xứ Bút Sơn – Lan Mát

16. Địa hạt Bích Trì, trụ sở: Bích Trì

+ Xứ Bích Trì – Hạ Trang

+ Xứ Cát Lại – Ngô Khê – Đồng Du (Chợ Nội)

+ Xứ Dưỡng Thọ

17. Địa hạt Công Xá, trụ sở: Công Xá

+ Xứ Công Xá

+ Xứ Thượng Vĩ – Nam Xá

18. Địa hạt Phú Đa, trụ sở: Phú Đa

+ Xứ Phú Đa – Đồng Phú

+ Xứ Vũ Điện – Đồng Yên

+ Xứ Mặc Xá

+ Xứ Quan Hạ

19. Địa hạt Vĩnh Đà, trụ sở: Vĩnh Đà

+ Xứ Vĩnh Đà – Lý Nhân

+ Xứ Bàng Ba

+ Xứ Ngọc Lũ – Tử Thanh

20. Địa hạt Cẩm Bối, trụ sở: Cẩm Bối

+ Xứ Cẩm Bối – An Khoái

+ Xứ Hà Ngoại – An Tập

+ Xứ Đạo Truyền

+ Xứ An Phú

21. Địa hạt Tiêu Động, trụ sở: Tiêu Động Thượng

+ Xứ Tiêu Động Thượng

+ Xứ Tiêu Động Hạ

+ Xứ Trung Lương

+ Xứ Bối Kênh

C. TỈNH NAM ĐỊNH

22. Địa hạt Nam Định, trụ sở: Nam Định

+ Xứ Nam Định – Tường Loan (Ba Trại)

+ Xứ Phú Ốc

+ Xứ Bảo Long

+ Xứ Trình Xuyên

+ Xứ Vạn Đồn (Trại Mới), – Lập Thành (Kẻ Man)

23. Địa hạt Lỗ Xá, trụ sở: Lỗ Xá

+ Xứ Lỗ Xá

+ Xứ Bình Cách

+ Xứ Yên Lộc

24. Địa hạt Xuân Bảng, trụ sở: Xuân Bảng

+ Xứ Xuân Bảng – Phú Thứ

+ Xứ Đại Lại – Gia Trạng

25. Địa hạt Đồng Đội, trụ sở: Đồng Đội

+ Xứ Đồng Đội – Phùng Xá

+ Xứ Đào Duyên

26. Địa hạt Vĩnh Trị, trụ sở: Vĩnh Trị

+ Xứ Vĩnh Trị

+ Xứ Vỉ Nhuế

+ Xứ Trung Đồng

D. TỈNH HÒA BÌNH

27. Địa hạt Mỹ Thành, trụ sở: Mỹ Thành (Mường Riệc)

+ Xứ Mỹ Thành (Mường Riệc)

+ Xứ Văn Lang (Mường Đổn)

+ Xứ Hướng Nghĩa (Mường Cắt)

+ Xứ Vụ Bản

28. Địa hạt Hạ Bì, trụ sở: Hạ Bì

+ Xứ Hạ Bì (Mường Tre), – Gò Mu

29. Địa hạt Quất Lâm, trụ sở: Quất Lâm (Đồng Gội) Còn đang lập.

Việc chia những Địa hạt trên đây mới là một dự định; tôi gửi để các Cha xem, hoặc có những gì bất tiện, những gì hoàn hảo hơn, các Cha sẽ tỏ ý cho Bề trên Địa phận biết … Rồi sau đó, ta sẽ quyết định hẳn việc phân chia địa hạt. Tôi cũng muốn được bản sao các tờ lập xứ lập phiên – nếu không còn giấy mực, xin nói cho tôi biết đã lập xứ, phiên năm nào.

Trong lúc chờ đợi những ý kiến hay của các Cha về việc phân chia địa hạt, tôi tha thiết nhắc nhủ để các Cha chú trọng đến những phận sự, nghĩa vụ mỗi đấng trong địa hạt theo giáo luật (CC. 445 – 450) và chính luật riêng Địa phận cũng đã nhắc tới, trong những trang: 53, 54 và 55 … Tôi mong ước các Cha Tổng quản sẽ tận tụy hơn, chu toàn phận sự và luôn luôn nghĩ đến những lợi ích của anh em đồng sự trong Địa hạt thuộc quyền mình; tôi mong ước các Cha khác sẽ hiểu biết phần việc mình, giúp đỡ các Cha Tổng quản dễ dàng làm đầy đủ phận sự.

Chớ gì đời sống trong địa hạt sẽ đem lại cho mỗi người chúng ta nguồn an ủi chân chính bởi Trái Tim Chúa, vì chúng ta yêu thương nhau, nâng đỡ nhau, trợ lực nhau để cứu các linh hồn, mở rộng nước Chúa, trong khu vực địa hạt chúng ta. Và sau mỗi lần chúng ta trong một địa hạt hội họp nhau, chúng ta thấy phấn khởi hơn, để chiến đấu, chúng ta thấy hăng hái hơn để làm Tông Đồ Chúa, vì chúng ta đã được sống những phút vui vẻ, thân mật “Quam jucundum …”

Tôi nguyện xin Trái Tim Chúa và Đức Mẹ chúc lành cho các Cha. Chúng ta hợp nhau trong lời cầu nguyện.

Hà Nội, ngày 02 – 7 – 1951

M. Trịnh Như Khuê

Vic. Apost.

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Scroll to Top