Ngày 26/11: Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục (1786-1839)

Cha Đa-minh Xuyên sinh năm 1786 ở làng Hương Hợp, tỉnh Thái Bình trong một gia đình đạo đức làm ruộng. Cha mẹ thấy con thông minh thì cho đi học chữ Nho. Ít lâu sau lại đưa con vào xin Đức Cha I-nha-xu Đen-ga-đô (Y) coi sóc. Chú Xuyên không những chăm chỉ học hành lại tập luyện các nhân đức, Đức Cha thấy thế cho chú học thần học. Sau những năm cần cù học hành, thử thách đầy đủ, thày được Đức Cha Đen-ga-đô truyền chức linh mục năm 1819. Năm sau ngày 20-4-1820 Cha lại tuyên khấn trọng thể trong dòng Thánh Đa-minh, Cha là một tu sĩ nhiệt thành chăm giữ luật dòng, siêng năng cầu nguyện, ăn chay.

Cha kẻ khó khăn

Đức nổi bật ở nơi Cha là đức thương kẻ khó khăn, Cha thường dặn người coi cửa rằng: “Hễ kẻ khó nào đến xin phải cho ngay, dù cơm của Cha cũng cho, còn thừa bao nhiêu Cha sẽ dùng”. Khi Cha phải giam trong tù cũng vẫn giữ thói quen tốt lành ấy. Còn tiền bạc bổn đạo biếu Cha, Cha bảo người trông coi việc nhà phải lấy phần cho kẻ khó trước. Cha còn thương linh hồn người ta nhiều hơn bội phần. Cha phải trốn ẩn nay đây mai đó để khỏi bị bắt, để đi làm phúc các xứ các họ. Cha làm phó xứ Phạm Pháo một thời gian, rồi đổi về xứ Kẻ Miêu. Ở đây Cha khuyên được nhiều người ngoại trở lại, Cha lập một họ cho bổn đạo mới, chọn ông Thánh Vi-xen-tê làm quan thày họ ấy, có công giúp bổn đạo tránh sự dối trá. Bốn năm sau Cha đổi coi xứ Đông Xuyên 13 năm. Tám năm cuối cùng ở đây, Cha phải đau đớn trăm đường, nào mất mùa, đói khát, trộm cướp hoành hành, bổn đạo phải khổ sở, Cha cũng phải chia sẻ với những con chiên nỗi khổ cực đó.

Một lần Cha mất hết đồ lễ, nhưng Cha không hề phàn nàn, gặp hoàn cảnh nào cũng xin tuân theo Thánh ý Chúa, Cha thường dùng lời ông Gióp để tự an ủi mình và an ủi con chiên: “Chúa ban cho, bây giờ Chúa cất lấy, xin đội ơn Chúa”.

Sau Cha đổi về nhà trường Ninh Cường giúp Cha Phéc-năng-đê (Hiền) một năm, rồi về Bùi Chu giúp Đức cha Đen-ga-đô. Được ít lâu  Đức cha phải trốn sang làng Kiên Lao, và bị bắt. Cha phải ẩn ở làng Hạ Linh coi sóc bổn đạo, năm ấy lại mất mùa đói kém, nên Cha gặp nhiều khó khăn.

Theo Thánh ý Chúa là nhất

 Ngày 18-8-1830 là lễ quan thày họ Phú Đường. Cha đến làm lễ rồi về Hạ Linh ngay. Chẳng may có người trước dạy học ở Bùi Chu biết Cha ẩn ở làng Hạ Linh, vội báo quan đi tuần ở đấy rằng: “Có đạo trưởng trốn ở ở hai làng Hạ Linh và Phú Đường”. Quan đem quân đi vây hai làng ngay; Ở Hạ Linh cũng có một Cha đang làm lễ, nghe tiếng loa, Cha này vội uống Máu Thánh rồi chạy vào hang gần đó; Còn Cha Xuyên trốn không kịp vì hang ở xa nên bị bắt. Quân hỏi Cha: “Tên là gì, quê quán ở đâu?” Cha thưa: “Tên tôi là Xuyên, tôi là đạo trưởng, quê tôi không ở đây”. Quan giơ tượng Thánh Giá hỏi Cha: “Tượng này có phải của ông không?” Cha nói: “Chúng tôi thờ Chúa Giê-su Ki-tô là Chúa Trời thật”. Quan bảo: “Chạy được tiền, ta sẽ tha”. Cha thưa: “Nếu quan tha, tôi xin cám ơn quan, tôi không có tiền, quan bắt giam, tôi xin chịu”. Thấy thế quan giải Cha nộp cho quan Phủ Xuân Trường. Bốn đạo Hạ Linh định đến quan Phủ để xin chuộc, nhưng Cha can họ rằng: “Chúng con lo liệu phần họ chúng con thôi, còn về phần Cha để Thánh ý Chúa, Chúa rất thương Cha nên mới ban ơn trọng cho Cha, không mất tiền vô ích, có khi trái thánh ý Chúa”. Bổn đạo không nghe kéo nhau lên quan. Quan bảo họ: “Tội các ngươi chứa đạo trưởng, ta lo được, còn việc đạo trưởng, quan tỉnh đã biết, không thể tha được”. Họ buồn rầu hết sức về trình bày công việc cho Cha và thưa rằng: “Xin Cha chịu khó làm vui lòng mà cầu nguyện cho chúng con”. Cha an ủi họ: “Chúa đã định, không ai làm khác được, chúng con hãy yên tâm trở về, nhớ cầu nguyện cho Cha được vững vàng xưng đạo, đừng buồn, thánh ý Chúa là nhất”.

 Cha bị giải lên tỉnh Nam Định, phải đóng gông rất nặng, đến nỗi Cha phải thuê hai người đỡ đầu gông, gần đến tỉnh quan không cho ai giúp đỡ, những người lính phải buộc dây vào gồng lôi Cha đi cho nhanh.

 Maria! Nguồn sức mạnh

 Ngày hôm sau Cha phải ra công đường, quan hỏi Cha tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp. Cha thưa: “Tên tôi là Đa-minh Xuyên, quê cha tôi ở Hương Hợp, mẹ tôi ở làng Xa Cát. Khi còn nhỏ, tôi ở với Đức Cha Đen-ga-đô, chính người truyền chức đạo trưởng cho tôi” . Quan hỏi: “Từ khi làm đạo trưởng đã ở những đâu, làm việc gì?”. Cha thưa: “Khi vua cấm đạo, tôi phải trốn nhiều nơi sợ bị bắt, chỗ này mai chỗ khác không nhớ được”. Quan đưa ảnh Chuộc tội ra bảo Cha: “Hãy khóa quá đi, thì ta tha, nếu không sẽ phải chết nhục nhã như nhiều tên bướng bỉnh khác”. Quan vừa dọa nạt vừa dỗ dành, bày các khổ hình ra cho Cha kinh khiếp, lại thêm ma quỷ cám dỗ nên bên ngoài Cha chạy sợ hãi, nhưng bên trong Cha còn vững vàng, Cha lạy ảnh Chuộc tội và thưa quan: “Quan thương, tôi hết lòng cám ơn, còn khóa quá, tôi không dám”.

Quan giận sỉ vả nhạo báng Cha. Lính ở chung quanh xúm lại dỗ Cha: “Ông cứ xuất giáo kẻo phải chết thì thật phí hoài”. Nhưng Cha cứ một mực nói: “Tôi không dám, chết thì chết”. Quan nổi giận quát lính: “Chúng bay cho tan xác thằng mê muội này đi”. Lính nọc Cha ra đánh dữ tợn, Cha chỉ kêu: “Giêsu, Maria, xin cứu con”, đó là nguồn sức mạnh giúp Cha đương đầu với trận đòn dã man, sau Cha đau quá, mất cả tiếng, ngất lịm, quan tưởng Cha chết, sai lính khiêng Cha về ngục.

Bảy ngày sau, quan lại đòi Cha ra tra hỏi, những dấu đòn cũ chưa khỏi, nhưng Cha không còn run sợ như trước, Chúa đã ban sức mạnh để Cha nên gương cho những người yếu đuối khóa quá bắt chước mà ăn năn trở lại. Đến trước mặt quan Cha nghiêm trang mạnh bạo thưa: “Dù sống chết tôi cũng không khóa quá, tôi không dám phạm đến Chúa cả trời đất. Tôi thà chết để được sống vô cùng với Chúa tôi, chẳng ham sống ít lâu để sau phải chết vô cùng”. Quan tức giận quát: “Không phải nghe thằng dại nữa, nó ăn phải bùa bả nào mà không ai khuyên được, quân bất trị cứ cho ăn đòn”. Rồi roi đòn lại tới tấp, lần này Cha không kêu một tiếng. Đánh được 30 roi thì quan truyền thôi và giao Cha cho quan án xử. 

Kìm sống, kìm chín

 Ai cũng tưởng là chỉ còn chờ án, nhưng ma quỷ chưa chịu thua, nó bày một mưu kế thâm độc hòng làm nhụt chí tông đồ Chúa. Lòng tham của thường làm cho người ta ra mù quáng tàn ác. Nói xui giục một người đến tố các quan rằng: “Tên Xuyên là kẻ nối quyền ông đạo trưởng Đen-ga-đô và giữ tài sản của ông ấy”. Vì lòng tham, ban đêm quan lại bắt Cha ra công đường, ở đây đã bày sån các khổ hình. Quan hỏi: “Có phải ông là người nối quyền đạo trưởng Đen-ga-đô không?  Cha nói: “Thưa quan lớn, tôi không phải là người nối quyền Đức Cha Đen-ga-đô, khi tôi còn bé người nuôi tôi ăn học, rồi truyền chức đạo trưởng cho tôi, một năm tôi chỉ được gặp người một lần. Tôi biết sao được tài sản của người. Cha không nói, không kêu, chịu cực hình cách bình thường vui vẻ vì Chúa đã ban ơn nâng đỡ Cha.

  “Kìm chín”, không xong, quan dùng “kìm sống”. Cha đau đớn quá cũng lịm đi, ai cũng tưởng Cha chết, một hồi lâu Cha tỉnh trở lại, nhưng trước sao sau vậy, Cha vẫn trung thành bền vữmg như núi đá trước cơn cuồng phong; thịt Cha xông mùi thối tha không ai chịu được, bấy giờ quan mới cho mời thầy thuốc vào chữa thương tích cho Cha.

Các quan không còn kế hoạch nào nữa thì kết án Cha bị trảm quyết và đệ vào kinh, rồi giam Cha chung một ngục với Cha Tô-ma Đinh Viết Dụ. Hai cha vui mừng tạ ơn Chúa, xưng tội với nhau, giúp nhau dọn mình chết theo thánh ý Chúa. 

Ngày 26-11-1839, án tới Nam Định vua châu phê y án. Ngay hôm ấy các quan điệu Cha cùng với cha Dụ đi xử. Tới pháp trường Bảy Mẫu, Cha quỳ xin nguyện xin sức mạnh trong giờ cuối cùng. Sau hồi hiệu lệnh lính chém đầu Cha, giáo dân xông vào thấm máu Cha. Linh hồn Cha bay thẳng về trời lĩnh triều thiên tử đạo rực rỡ, còn xác Cha chôn ngay ở nơi xử. Năm sau, người ta cải táng Cha đem về chôn ở nhà trường họ Lục Thủy Hạ chờ ngày sống lại vinh quang.

Đức Thánh Cha Lê-ô XIII phong chân phúc cho Cha Đa-minh Xuyên ngày 27-5-1900.

Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II tôn Cha lên bậc hiển thánh ngày 19-6-1988. 

Đức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo

Ngày 01/6: Thánh Giuse Túc – Giáo dân

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Đaminh Ninh – Giáo dân

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo

Ngày 03/6: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) – Thủ Bạ

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục

Ngày 05/6: Thánh Đa Minh Toại – Ngư Phủ và Thánh Đa Minh Huyện – Ngư Phủ

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục

Ngày 06/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần – Giáo dân

Ngày 06/6: Thánh Vinhsơn Dương – Thu Thuế

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 12/6: Thánh Augustinô Phan Viết Huy – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Nicolao Bùi Đức Thể – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Đaminh Đinh Đạt – Quân nhân

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16/6: Thánh Đaminh Nguyên, Nhi, Mạo và Thánh Vinhsơn Tưởng, An-rê Tường

Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa – Thợ Mộc

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26/6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng

Ngày 26/6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục

Ngày 27/6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 30/6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục
Scroll to Top